معیارهای پذیرش شفاف برای user story

در یک جهان ایده آل، مردم با یک نگاه همدیگر را درک می کنند و هیچ…

user story چیست؟

در مورد اینکه user story چیست، یک تعریف ساده می‌توان ارائه داد: در حوزه‌ی توسعه نرم…