جاوا از ابتدا، بخش سیزدهم

مقادیر Boolean

یک مقدار Boolean تنها می تواند دارای یکی از دو مقدار صحیح(yes,1 ,true) و نادرست(no,0,false) باشد. در جاوا یک نوع متغیر وجود دارد که حاوی مقادیر Boolean است:

boolean user=true;

پس به جای نوشتن int یا double یا string، این بار boolean را تایپ می کنیم(b اول کلمه، کوچک است). سپس نام متغیر را می نویسیم و می توانیم به آن مقدار صحیح یا نادرست بدهیم. توجه کنید که مقدار دهی با استفاده از عملگر مساوی (=) انجام می شود. و برای این که چک کنید متغیری دارای یک مقدار هست یا نه، همانند بخش قبل از عملگر == استفاده کنید. کد زیر را امتحان کنید:

boolean user=true;
if(user == true){
System.out.println("it's true");
}
else{
System.out.println("it's false");
}

در if بررسی می شود که آیا متغیر user دارای مقدار صحیح است یا نه و اگر نباشد کد بخش else اجرا می شود. یعنی اگر متغیری صحیح نباشد پس قطعا نادرست است و نیازی به نوشتن else if نخواهد بود. از عمگر نقیض یا NOT( ! ) هم در شرط ها برای بررسی مقادیر Boolean زیاد استفاده می شود. کد زیر را مشاهده کنید:

boolean user=true;
if(!user){
System.out.println("it's false");
}
else{
System.out.println("it's true");
}

کد بالا فقط در یک خط با کد اول تفاوت دارد:

if(!user){

این بار عملگر NOT را(!) قبل از متغیر user نوشته ایم.  این عملگر این گونه عمل می کند که متغیر بعد از خود را NOT می کند، یعنی اگر user دارای مقدار صحیح باشد، آن گاه user!، نادرست است و برعکس. پس در شرط بالا در درون if بررسی می شود که نقیض user چه مقداری دارد اگر صحیح باشد که وارد بدنه if می شود و اگر نه که وارد قسمت else می شود. user در بالا دارای مقدار true، می باشد، پس نقیض آن(user!) دارای مقدار false است، پس وارد if نمی شود و پیغام درون else چاپ خواهد شد که به درستی اعلام می کند که user، دارای مقدار صحیح(true) است. اگر در خط اول ما user را برابر false قرار دهیم، آن گاه نقیض user برابر true خواهد بود و پیغام درون if چاپ خواهد شد.

 

در بخش بعد با switch ها آشنا خواهیم شد.