الگوی طراحی Builder

الگوی طراحی Builder یک الگوی طراحی آفرینشی(Creational) است که به شما این امکان را می دهد…

الگوی طراحی Singleton

الگوی طراحی Singleton یک الگوی طراحی آفرینشی(Creational) است که به شما این امکان را می‌دهد که…